OGÓLNOPOLSKA ODZNAKA KRAJOZNAWCZA PTTK
"POZNAJ SYNAGOGI W POLSCE"

Kontakt Home  
 


REGULAMIN

I  POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Ogólnopolska Odznaka Krajoznawcza PTTK „Poznaj Synagogi w Polsce”, zwana dalej odznaką, ma na celu poznanie obiektów związanych z wyznaniem żydowskiej religii, zlokalizowanych na terenie Polski.
   
 2. Odznakę może zdobywać każdy kto ukończył 7 lat i spełni warunki określone niniejszym regulaminem.
 1. Odznaka posiada 3 stopnie:
   

                         
brązowy                                                                                                        srebrny


złoty

II  WARUNKI ZDOBYWANIA ODZNAKI

 1. Czas zdobywania poszczególnych stopni odznak jest dowolny – nie jest ograniczony.
   
 2. Wyższe stopnie odznaki, można zdobywać po spełnieniu warunków na stopień niższy odznaki.
 3. Zwiedzone obiekty, tylko raz  będą zaliczane do uzyskania odznaki.
   
 4. Obiekty zaliczone ponad normę, dla danego stopnia odznaki, będą zaliczane na poczet odznaki w wyższym stopniu.
   

III  WARUNKI SZCZEGÓŁOWE

 1. Obiekty na poszczególne stopnie odznaki można zwiedzać podczas wszystkich  imprez turystyki kwalifikowanej
   
 2. Wymagana ilość zwiedzonych obiektów na poszczególne stopnie odznaki:
     - na stopień brązowy  - 15
     - na stopień srebrny  - 30
     - na stopień złoty  - 45
   

IV POTWIERDZENIA OBIEKTÓW

 1. Obiekty należy potwierdzać w wykonanej samodzielnie Kronice Odznaki, wykonanej samodzielnie  w dowolnej formie.
   
 2. Na pierwszej stronie Kroniki ,należy zamieścić dane osobowe i adres zamieszkania osoby Ubiegającej się o odznakę.
   
 3. Potwierdzenie zwiedzenia obiektu mogą być, potwierdzenia terenowe w postaci pieczątki Miejscowości w której znajduje się synagoga, wykonane zdjęcie turysty na tle synagogi lub potwierdzenie kadry programowej obecnej podczas zwiedzania synagogi.
   
 4. Z dokonanych zapisów  w Kronice Odznaki, musi jednoznacznie wynikać, ze osoba ubiegająca się o odznakę poznała ten obiekt.
   
 5. Wykaz zwiedzanych obiektów znajduje się w Załączniku do regulaminy
   

WERYFIKACJA

 1. W celu zweryfikowania odznaki, Kronikę należy przesłać na adres:
  Oddział Wojskowy PTTK, ul. Lubelska 139 D/15, 22 -109 CHEŁM-6.
   
 2. Zweryfikowaną Kronikę  z przyznaną odznaką, weryfikator prześle przesyłką pocztową za pobraniem (do przesyłki nie dołączać kopert i znaczków pocztowych).
   
 3. Interpretacja n/w regulaminu odznaki należy wyłącznie do Zespołu Weryfikacyjnego tej odznaki , powołanego przez  Wojskowy PTTK w Chełmie.
   
 4. Regulamin został uchwalony przez Zarząd Oddziału Wojskowego w Chełmie , Uchwałą N2/2008r z dnia 28.02 2008 r.. i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

VI  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie.
   
 2. Regulamin Odznaki został zatwierdzony Uchwał Nr 6/2008 z dnia 24.10.2008 r. Zarządu Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie i wchodzi w życie w dniu podpisania.

 

Z a ł ą c z n i k - WYKAZ SYNAGOG W POLSCE